Privacyverklaring

Finup respecteert jouw privacy en gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die je deelt als je Finup inschakelt of met Finup samenwerkt of contacten onderhoudt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Finup?

Finup verwerkt de volgende contactgegevens:

En eventueel:    

Welke persoonsgegevens verwerkt Finup niet?

Waarvoor verwerkt Finup persoonsgegevens?

Finup verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Finup neemt geen enkel besluit op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die voor personen (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben.Daarmee wordt bedoeld besluiten van computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaart Finup persoonsgegevens?

Finup bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te realiseren. De bewaartermijn zal n de regel gelijk zijn aan de duur van de relatie.

Deelt Finup persoonsgegevens met derden?

Finup verkoopt geen persoonsgegevens en verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze samenwerking of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, en daarnaast om je toestemming voorgegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand naar jezelf of een andere door jou genoemde organisatie testuren.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar joost@teamfinup.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Finup je een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer(BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Finup reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. En wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de AutoriteitPersoonsgegevens.

Hoe gaat Finup om met beveiliging persoonsgegevens?

Finup neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je de indruk dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen van misbruik? Laat dat dan zo snel mogelijk weten door een mailbericht te sturen naar joost@teamfinup.nl

Wie kan ik bij Finup aanspreken op gegevensbescherming?

Als eigenaar van Finup ben ik, Joost de Klerk, zelf de functionaris gegevensbescherming. Neem bij vragen gerust contact op via: